NSV har mange forskellige spændende STU tilbud til dig, der vil mere….

Den 3-årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse retter sig mod unge mennesker mellem 18 og 25 år, der ikke kan drage nytte af det ordinære uddannelsessystem og som efter folkeskole eller specialskole har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Ligeledes er målgruppen unge, der kan have særlige sociale problemer, der kan vanskeliggøre muligheden for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for uddannelsen er helhedstanken, hvor vi hjælper de unge til at få uddannelse, job, fritid og bolig til at hænge sammen som en helhed.

Hvor foregår det?

Uddannelsens fysiske placering afhænger af, hvilken uddannelse der vælges.
Alle uddannelsesværkstederne er tæt på hinanden.

Den teoretiske undervisning foregår som udgangspunkt på Fabriksvej 78, Næstved.

Uddannelsen foregår således

Det tilstræbes i videst muligt omfang, at den eksterne uddannelse finder sted så tæt elevens nærområde som muligt. Sideløbende med den praktiske undervisning indeholder alle uddannelser undervisning i dansk, matematik, bo-undervisning og almendannende emner.

Alle uddannelser indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger

Uddannelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, ressourcer og fysiske funktionsniveau.

I uddannelsens udslusningsfase (3. år) sigtes der på at etablere en længerevarende ekstern praktikperiode på det ordinære arbejdsmarked afhængig af elevens ønsker, ressourcer og faglige kompetencer.

STU-uddannelsen er gratis for den unge

Såfremt der måtte være særlige økonomiske hensyn, oplyses til UU-vejlederen forud for indstilling.
Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland syd. Se dine UU-vejledere til højre.

STU administration

Lis Rasmussen

T: 2545 0160

M: rasmu@naestved.dk

For indstilling til uddannelsen:

Anne Marie Kappel, Specialvejleder
T: 2540 4279
M: amk@uuss.dk

Pernille Paulsen, Specialvejleder
T: 2540 4264
M: pernille.paulsen11@uuss.dk

Birgit Jespersen, Specialvejleder
T: 2540 4283
M: bij@uuss.dk

 

STU Ungdomsuddannelser